Przetwarzanie danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 
z 04.05.2016r.) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ul. Limanowskiego 7,9 73 – 110 Stargard Tel. 091 578 36 02 e-mail: sp3stargard@wp.pl.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Pietrzak, z którą można się skontaktować poprzez kontakt elektroniczny:  adres e-mail: ido@sp3stargard.pl lub telefoniczne 091 578 36 02.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej Nr 3 w Stargardzie;
  2. rekrutacyjnych;
  3. realizacji zawartych umów;
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 1 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z obowiązujących przepisów:
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Stargardzie, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stargardzie.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie archiwizowane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają formy pisemnej (np. zgody, oświadczenia, itp.).

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 3 w Stargardzie
Data utworzenia:2019-02-24
Data publikacji:2019-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Pietrzak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Iwaniuk
Liczba odwiedzin:1389