„Trójka daje szanse wszystkim”- projekt dla uczniów

Gmina Miasto Stargard uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

„Trójka daje szanse wszystkim”.

Cele projektu:

 

Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 272 uczniów SP3 Stargard do sierpnia 2019 roku.

Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u minimum 136 uczniów SP3 Stargard do sierpnia 2019 roku.

Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP3 Stargard poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownie matematyczno-przyrodnicze, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli do rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych SP3 Stargard do czerwca 2019 roku.

 

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu m.in. pracowni komputerowej z w pełni wyposażonymi stanowiskami dla uczniów, pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych wyposażoną w stanowiska uczniowskie i jedno nauczyciela w tym dygestorium do bezpiecznego przeprowadzania reakcji chemicznych oraz zestawy wielofunkcyjne do prowadzenia eksperymentów.

Efekty projektu:

Objęcie szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych 160 uczniów SP3 Stargard.

Objęcie szkoleniami z podnoszenia kompetencji w obszarze wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych 10 nauczycieli SP3 Stargard.

Objęcie projektem 320 uczniów SP3 Stargard.

Przeprowadzenie 576 godzin zajęć specjalistycznych.

Przeprowadzenie 540 godzin zajęć dodaktowych.

Przeprowadzenie 540 godzin zajęć warsztatowych.

W celu przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów szkoła zakupi odpowiedni zakupić sprzęt i pomoce dydaktyczne m in. programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie: logopedii, socjoterapii i uzdolnień uczniów.

W ramach projektu odbywają się także Warsztaty z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms oraz Warsztaty przyrodnicze – rozwijające umiejętności i wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie wyższym niż program szkolny.

 

Wartość projektu:

343 870,00 zł 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

292 289,50 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

No Comments

Comments are closed.

To Top