Przewodniczący:

 

Zastępca:

Poczet Sztandarowy:

 

Sekcja dekoracyjna:

 

Gablota:

 

Fotoreporterzy

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskego

Ewelina Maligłówka

Samorząd uczniowski to:

 • pomoc dla uczniów,
 • organizacja imprez szkolnych,
 • łaczność pomiędzy nauczycielami a uczniami,
 • przedstawicielstwo uczniów w szkole i na zewnątrz,
 • zaszczytna funkcja i zwiększone obowiązki,
 • rozwiązywanie problemów uczniów.

 

Samorząd uczniowski w Szkole Podstawowej nr 3 działa w kilku sekcjach:

 • sekcja organizacyjna, która zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzaniem imprez szkolnych,
 • sekcja obsługująca szkolny radiowęzeł,
 • sekcja plastyczna, która przygotowuje dekoracje, dba o gablotę samorządu,
 • obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas uroczystości szkolnych, dyskotek i innych imprez.

 

Do stałych zadań samorządu należy przygotowanie i przeprowadzenie inauguracji roku szkolnego, ślubowania klas pierwszych, Andrzejek, balu karnawałowego, konkursu Omnibus. Co miesiąc odbywają się w szkole dyskoteki organizowane przez członków samorządu. Z okazji Dnia Chłopaka, Walentynek, Dnia Kobiet zostaje uruchomiona szkolna poczta z życzeniami. Zadaniem samorządu jest zebranie kart z życzeniami i dostarczenie ich do adresatów.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 3  IM. K.MAKUSZYŃSKIEGO  W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

 1. Postanowienia ogólne
 2. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 im.K.Mukuszyńskiego zwany dalej „Samorządem”, działa w oparciu o art.55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 3. Samorząd jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
 4. Organy Samorządu
 5. Organami Samorządu są:
 6. Przewodniczący Rady Samorządu – zwany dalej „Przewodniczącym”,
 7. Rada Samorządu – zwana dalej „Radą”,
 8. Rady Klasowe.
 9. Rada składa się z:
 10. przewodniczącego,
 11. zastępcy przewodniczącego,
 12. sekretarza,
 13. skarbnika,
 14. przewodniczących sekcji powołanych przez Radę.
 15. O liczebności Rad Klasowych decydują Samorządy Klasowe.

III. Zasady wyborów organów Samorządu

 1. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.
 2. Wybory Rady przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
 3. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady.
 4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
 5. Zgłaszanie kandydatów:
 6. Do Rady może kandydować każdy uczeń szkoły zgłoszony przez grupę uczniów; zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie,
 7. Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.
 8. Sposób przeprowadzenia wyborów:
 9. Głosowanie odbywa się w budynku szkoły,
 10. Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście,
 11. Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku kandydata, znaczka x,
 12. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż ośmiu kandydatów,
 13. Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.
 14. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:
 15. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania,
 16. Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji,
 17. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji,
 18. Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach,
 19. Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone,
 20. Członkami Rady zostaje ośmiu kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 21. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU,
 22. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza,
 23. Przewodniczącego Rady wybierają jej członkowie w głosowaniu jawnym.
 24. Kompetencje Organów Samorządu
 25. Przewodniczący Rady:
 26. reprezentuje Samorząd,
 27. kieruje pracą Rady,
 28. przewodniczy obradom Rady,
 29. przydziela zadania poszczególnym sekcjom,
 30. organizuje współpracę Rady z Radami Klasowymi.
 31. Rada:
 32. podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działaniach Samorządu,
 33. opracowuje program prac Samorządu,
 34. kieruje bieżącą pracą Samorządu,
 35. redaguje gazetkę ścienną
 36. reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
 37. informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
 38. nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,
 39. gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,
 40. prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Rad Klasowych,
 41. organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,
 42. współpracuje z przewodniczącymi klas,
 43. dokonuje wyboru opiekuna Samorządu spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
 44. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych:
 45. proponuje zmiany w Regulaminie Samorządu,
 46. powołuje Komisje Wyborcze,
 47. przyjmuje roczne sprawozdania z działalności finansowej Rady i przedstawia je ogółowi uczniów;
 48. sporządza protokoły z posiedzeń.
 49. Dyrektor zapewnia organom Samorządu warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.
 50. Kadencja władz
 51. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
 52. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie

W momencie odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

 1. Wybory Rady odbywają się w czerwcu każdego roku.
 2. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zgodnie z regulaminem.
 3. Komisje i sekcje
 4. Do realizacji swych zadań Rada powołuje sekcje.
 5. Przewodniczący sekcji Rady są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje 3-4 osobowe sekcje.
 6. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę w głosowaniu jawnym.
 7. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny).
 8. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
 9. nazwę sekcji,
 10. okres jej istnienia,
 11. skład osobowy.
 12. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

VII. Opiekun Samorządu

 1. Opiekuna Samorządu, zwanego dalej „Opiekunem”, wybiera Rada
 2. Rolą Opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizowaniu jego zadań.

VIII. Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu

 1. Uczniowie przyjmują Regulamin Samorządu oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach w poszczególnych oddziałach przy frekwencji powyżej 50%.
 2. Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są przewodniczący Rad Klasowych.
 3. Zbiorcze wyniki głosowania ustala zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
 4. Uchwały w sprawie Regulaminu podejmowane są zwykłą większością głosów.
 5. Dokumentacja Samorządu
 6. Regulamin Samorządu
 7. Zeszyt protokołów Rady i Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych
 8. Roczny plan pracy Rady
 9. Regulamin wyborów Organów Samorządu
 10. Księga wpływów i wydatków
 11. Postanowienia końcowe
 12. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).
 13. Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub Opiekun. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
 14. Regulamin Samorządu jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 15. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.
To Top