1. Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum.
 2. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie oraz wszechstronnie rozwijać, zgodnie z potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać by osiągnął sukces.
 3. Relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym będą partnerskie i demokratyczne.
 4. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
 5. Zapewniamy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną spełniającą oczekiwania zarówno jego, jak i jego rodziców.
  1. nowoczesne metody nauki,
  2. internet,
  3. praca z komputerem,
  4. telewizja kablowa i radiowęzeł,
  5. redagowanie gazetki
 6. Dobrze przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie oraz w zjednoczonej Europie.
 7. Wspólnie z rodzicami wychowujemy młodego człowieka, który:
  1. sprosta wyzwaniom młodzieńczego życia,
  2. będzie odróżniał dobro od zła,
  3. będzie szanował godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresje, a uzależnienia i nałogi będą mu obce,
  4. będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych,
  5. potrafi racjonalnie wykorzystywać swój czas wolny,
  6. będzie żył w zgodzie z przyrodą
 8. Nauczymy wychowanka pracy w grupie, współdziałania i kooperacji z innymi.
 9. Obejmiemy opieką wszystkich uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej.
 10. Najlepszych uczniów zawsze będziemy nagradzać.
 11. Sprawimy, że zawsze będzie miło wspominał pobyt w naszej szkole.

WYCHOWANIE

 • integracja uczniów niepeÅ‚nosprawnych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • poczucie peÅ‚nego bezpieczeÅ„stwa w szkole,
 • uczestnictwo w kulturze,
 • tradycje narodowe,
 • wychowanie przez sport i zabawÄ™,
 • wdrażanie postaw asertywnych,
 • rozwój umiejÄ™tnoÅ›ci akceptacji siebie i innych,
 • rozwiÄ…zywanie konfliktów w drodze negocjacji,
 • praca nad wÅ‚asnym systemem wychowawczym.

NAUCZANIE

 • edukacja europejska – zajÄ™cia zbliżajÄ…ce do współpracy szkół w Europie,
 • stosowanie wÅ‚asnych programów autorskich,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • upowszechnienie dramy,
 • nauka rytmiki w klasach 0-III,
 • zajÄ™cia otwarte-aklimatyzacja uczniów w klasie, szkole,
 • nauka jÄ™zyków obcych od klas I,
 • nauka szybkiego czytania,
 • rozwój umiejÄ™tnoÅ›ci twórczego myÅ›lenia,
 • ksztaÅ‚towanie umiejÄ™tnoÅ›ci korzystania ze źródeÅ‚ informacji,
 • budzenie ciekawoÅ›ci poznawczej,
 • każdy uczeÅ„ potrafi pÅ‚ywać,
 • każdy uczeÅ„ zdobywa kartÄ™ rowerowÄ…,
 • reedukator, logopeda, psycholog – osoby wspierajÄ…ce ucznia w wychowaniu i nauczaniu.

INFORMATYKA

 • staÅ‚y informator o życiu szkoÅ‚y,
 • czytelnia jako centrum informatyczne,
 • dostÄ™p do Internetu,
 • wykorzystanie komputerów do zajęć edukacyjnych,
 • wydawanie gazetki szkolnej,
 • cykliczne audycje radiowe,
 • promocja szkoÅ‚y na zewnÄ…trz

BAZA

 • budowa sali gimnastycznej z peÅ‚nym zapleczem,
 • budowa basenu,
 • dostosowanie klas do pobytu dzieci niepeÅ‚nosprawnych,
 • nowoczesne gabinety (w każdym komputer),
 • telewizja kablowa,
 • radiowÄ™zeÅ‚ wewnÄ™trzny i zewnÄ™trzny,
 • meble szkolne wg standardów europejskich (dla zdrowia ucznia),
 • nowoczesna sala komputerowa,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • komputeryzacja biblioteki,
 • nowoczesne zarzÄ…dzanie szkoÅ‚Ä…,
 • nowoczesne boisko szkolne,
 • Å›wietlica szkolna jako miejsce rozwoju twórczego dziecka,
 • nowoczesny gabinet do nauki j. obcych
Nasz patron
 
Kornel Makuszynski. Reprodukcja: FoKa/FORUM

Kornel Makuszynski

 

 

Kornel MakuszyÅ„ski urodziÅ‚ siÄ™ 8 stycznia 1884 w Stryju, a zmarÅ‚ 31 lipca 1953 roku w Zakopanem. UczÄ™szczaÅ‚ do gimnazjum we Lwowie. Już jako czternastolatek     zaczÄ…Å‚ pisać wiersze, które recenzowaÅ‚ Leopold Staff. Jako szesnastolatek opublikowaÅ‚ pierwsze wiersze w „SÅ‚owie Polskim”, a od roku 1904 byÅ‚ czÅ‚onkiem redakcji tego pisma i zajmowaÅ‚ siÄ™ recenzjami teatralnymi. DebiutowaÅ‚ tomikiem wierszy „Połów gwiazd” (1908)

Studiował filologię polska i romańską na Uniwersytecie Lwowskim i w Paryżu. W roku 1915 został przeniesiony wraz z innymi mieszkańcami w głąb Rosji. Zatrzymał się w Kijowie, gdzie objął funkcję prezesa Związku Literatów i Dziennikarzy Polskich oraz kierownikiem literackim kijowskiego Teatru Polskiego.

Po I wojnie Å›wiatowej w 1918 roku wróciÅ‚ do stolicy w kraju. Tu zostaÅ‚ czÅ‚onkiem Polskiej Akademii Literatury. Za swojÄ… twórczość zostaÅ‚ też uhonorowany PaÅ„stwowÄ… NagrodÄ… LiterackÄ… w 1926 roku za poemat Pieśń o Ojczyźnie (1924) i nagrodÄ… PAL „ZÅ‚oty Wawrzyn”.

Od 1945 roku życie pisarza związane było z Zakopanem. Zjednał sobie sympatię i miłość górali. Dowodem tego, jak bardzo go cenili, jest zarejestrowana przed laty rozmowa zakopiańskich dorożkarzy zapisana gwarą góralską:

„- Hej, bracie! Cy ty wies, wte to MakusyÅ„ski? – Może jaki minister z Warszawy? – Eh, co ta minister. MakusyÅ„ski wiencyj znacy jako syćka ministry.” Powodów do uznania i wdziÄ™cznoÅ›ci byÅ‚o dużo. Z inicjatywy Kornela MakuszyÅ„skiego powstaÅ‚o na stokach Gubałówki sanatorium dla mÅ‚odzieży. Pisarz inicjowaÅ‚ też zbiórki pieniężne na sprzÄ™t narciarski dla najbiedniejszych dzieci. ! 1930 roku odbyÅ‚y siÄ™ w Zakopanem pierwsze zawody „O Puchar Kornela MakuszyÅ„skiego”. Uczestniczyli w nich tacy późniejsi mistrzowie jak BronisÅ‚aw Czech i StanisÅ‚aw Marusarz.

W roku 1929 rada miejska przyznaÅ‚a autorowi „Szatana z siódmej klasy” tytuÅ‚ Honorowego Obywatela Zakopanego.

Na dowód niesÅ‚abnÄ…cej popularnoÅ›ci książek Kornela MakuszyÅ„skiego, mÅ‚odzież skÅ‚ada na jego grobie i obok popiersia pisarza w muzeum, tarcze szkolne. W Zakopanem znajduje siÄ™ też jego muzeum. Tam również odbywa siÄ™ turniej brydża jego imienia.  WyrabiaÅ‚ w swoich czytelnikach poczucie humoru i zachÄ™caÅ‚ do zastanowienia siÄ™ nad wartoÅ›ciÄ… etycznÄ… czynów ludzkich. ZaciekawiaÅ‚, bawiÅ‚, ale i uczyÅ‚ przemycajÄ…c w swych książkach problemy wychowawcze i wartoÅ›ci patriotyczne. Kornel MakuszyÅ„ski pozostawiÅ‚ po sobie licznÄ… spuÅ›ciznÄ™. ByÅ‚ autorem humoresek i felietonów, zebranych m.in. w książkach: Rzeczy wesoÅ‚e (1909), Kartki z kalendarza. Recenzje teatralne zawarÅ‚ w Duszach z papieru (tom 1-2, 1911).

Niezwykle popularne utwory dla dzieci i młodzieży:

Bardzo dziwne bajki (1916), powieści O dwóch takich, co ukradli księżyc (1928, ekranizacja 1962 w reżyserii Jana Batorego), Przyjaciel wesołego diabła (1930, ekranizacja w reżyserii Jerzego Łukaszewicza w 1986 roku) Panna z mokrą głową (1933, ekranizacja w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 1994 roku), Wyprawa pod psem (1936), Awantura o Basię (1937, ekranizacja w reżyserii Marii Kaniewskiej w 1959 roku), Szatan z siódmej klasy (1937, ekranizacja w reżyserii Marii Kaniewskiej w 1060 roku, w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 2006 roku), Szaleństwa panny Ewy (1957, ekranizacja w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 1984 roku). Ilustrowane Przygody Koziołka Matołka (część 1-4, 1933-1934) i Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki (część 1-2, 1935-1936). Do tej pory liczne wznowienia.

Powieści o życiu cyganerii artystycznej: Perły i wieprze (1915) oraz Po mlecznej drodze (1917). Wspomnienia Bezgrzeszne lata (1925). Poezje wybrane (1988), Utwory wybrane (1980-1991). Powieści Kornela Makuszyńskiego cieszą się do dziś popularnością. Świadczą o tym liczne wznowienia i ekranizacje jego utworów.

Statut szkoły do pobrania w pdf -> Pobierz pdf

Regulamin Rady Rodzicówprzy Szkole Podstawowej nr 3w Stargardzie Szczecińskim

 

Podstawy prawne

 1. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., oraz statutu Szkoły Podstawowej nr 3.

 

Cele i zadania Rady Rodziców

 • Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoÅ‚y oraz podejmowanie dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do doskonalenia statutowej dziaÅ‚alnoÅ›ci szkoÅ‚y, a także wnioskowanie do innych organów szkoÅ‚y w tym zakresie spraw.
 • Szczególnym celem Rady Rodziców jest dziaÅ‚anie na rzecz opiekuÅ„czej funkcji szkoÅ‚y.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególnoÅ›ci: – gromadzenie funduszy niezbÄ™dnych dla wspierania dziaÅ‚alnoÅ›ci szkoÅ‚y, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy, – zapewnienie rodzicom, we współdziaÅ‚aniu z innymi organami szkoÅ‚y, rzeczywistego wpÅ‚ywu na dziaÅ‚alność szkoÅ‚y, wÅ›ród nich zaÅ›:

 • znajomoÅ›ci zadaÅ„ i zamierzeÅ„ dydaktyczno-wychowawczych szkoÅ‚y i klasy,
 • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postÄ™pów lub trudnoÅ›ci,
 • znajomoÅ›ci regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego ksztaÅ‚cenia swoich dzieci,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoÅ‚y,
 • okreÅ›lenie struktur dziaÅ‚ania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców

 

– przewodniczÄ…cy

z – ca przewodniczÄ…cego

– skarbnik


 

Szkolna Rada Rodziców

1a – 

1b –

1c –

1d –

2 a – 

2 b –

2 c

2d –

2e –

3 a –

3 b – 

4 a –

4 b –

4 c –

5 a –

5 b – 

5 c –

6 a – 

6 b –

6 c –

Struktura organizacyjna

Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły – Romuald Bobrowicz

Z- ca dyrektora – Beata Margula

 

Pedagog – Małgorzata Leszczyńska – Kulczycka

 

Sekretariat szkoły

Kamila Pacelik

Przyjęcia interesantów: poniedziałki – czwartki – 8.00- 14.00 piątki – 8.00- 13.00

Grono pedagogiczne

Oddział przedszkolny

Katarzyna Adamowicz

Agnieszka Zaręba

 

Edukacja wczesnoszkolna

Grażyna Chudzik

Regina Kaliszczyk

Lilianna Gruszewska

Bogumiła Woźniak

Renata Krychowska

Ewa Migus

Ewa Konieczny

 

Irena PrzybyÅ‚owska – Nowak

Joanna Czyż- Sobolewska

Barbara Samsonik

Ewa Urbaniak

Język polski

Renata Hryniuk

Eliza Wolska

Agnieszka Kreft- Ignaś

Matematyka

Jadwiga Maślak

Dominika Wilewska

 

Język obcy

Urszula Jurkiewicz

Katarzyna Sowińska

Marta Gałka

 

 

Plastyka

Irena Przybyłowska-Nowak

Regina Kaliszczyk

Joanna Czyż- Sobolewska

Ewa Konieczny

Renata Krychowska

 

 

 

Muzyka

Marek Krawczyński

Religia

Katarzyna Urbańska

Å»ywiecka Maria – s.Letycja

Zajęcia techniczne

Małgorzata Kopczyńska

 

 

Wychowanie fizyczne

Jolanta Lada

Marcin Zarzeczny

Michał Trypuć

Lucyna Mechowska

Zajęcia komputerowe

Małgorzata Kopczyńska

Pedagog

Małgorzata Leszczyńska – Kulczycka

Terapeuta pedagogiczny

Izabela Nowak

Biblioteka

Grażyna Krakowiak

Magdalena Gotowicka

Åšwietlica

Iwona Hoc

Izabela Nowak

Kamila Zaguła

To Top