1. Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum.
 2. Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie oraz wszechstronnie rozwijać, zgodnie z potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać by osiągnął sukces.
 3. Relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym będą partnerskie i demokratyczne.
 4. Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
 5. Zapewniamy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną spełniającą oczekiwania zarówno jego, jak i jego rodziców.
  1. nowoczesne metody nauki,
  2. internet,
  3. praca z komputerem,
  4. telewizja kablowa i radiowęzeł,
  5. redagowanie gazetki
 6. Dobrze przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie oraz w zjednoczonej Europie.
 7. Wspólnie z rodzicami wychowujemy młodego człowieka, który:
  1. sprosta wyzwaniom młodzieńczego życia,
  2. będzie odróżniał dobro od zła,
  3. będzie szanował godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresje, a uzależnienia i nałogi będą mu obce,
  4. będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych,
  5. potrafi racjonalnie wykorzystywać swój czas wolny,
  6. będzie żył w zgodzie z przyrodą
 8. Nauczymy wychowanka pracy w grupie, współdziałania i kooperacji z innymi.
 9. Obejmiemy opieką wszystkich uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej.
 10. Najlepszych uczniów zawsze będziemy nagradzać.
 11. Sprawimy, że zawsze będzie miło wspominał pobyt w naszej szkole.

WYCHOWANIE

 • integracja uczniów niepeÅ‚nosprawnych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • poczucie peÅ‚nego bezpieczeÅ„stwa w szkole,
 • uczestnictwo w kulturze,
 • tradycje narodowe,
 • wychowanie przez sport i zabawÄ™,
 • wdrażanie postaw asertywnych,
 • rozwój umiejÄ™tnoÅ›ci akceptacji siebie i innych,
 • rozwiÄ…zywanie konfliktów w drodze negocjacji,
 • praca nad wÅ‚asnym systemem wychowawczym.

NAUCZANIE

 • edukacja europejska – zajÄ™cia zbliżajÄ…ce do współpracy szkół w Europie,
 • stosowanie wÅ‚asnych programów autorskich,
 • nowoczesne metody nauczania,
 • upowszechnienie dramy,
 • nauka rytmiki w klasach 0-III,
 • zajÄ™cia otwarte-aklimatyzacja uczniów w klasie, szkole,
 • nauka jÄ™zyków obcych od klas I,
 • nauka szybkiego czytania,
 • rozwój umiejÄ™tnoÅ›ci twórczego myÅ›lenia,
 • ksztaÅ‚towanie umiejÄ™tnoÅ›ci korzystania ze źródeÅ‚ informacji,
 • budzenie ciekawoÅ›ci poznawczej,
 • każdy uczeÅ„ potrafi pÅ‚ywać,
 • każdy uczeÅ„ zdobywa kartÄ™ rowerowÄ…,
 • reedukator, logopeda, psycholog – osoby wspierajÄ…ce ucznia w wychowaniu i nauczaniu.

INFORMATYKA

 • staÅ‚y informator o życiu szkoÅ‚y,
 • czytelnia jako centrum informatyczne,
 • dostÄ™p do Internetu,
 • wykorzystanie komputerów do zajęć edukacyjnych,
 • wydawanie gazetki szkolnej,
 • cykliczne audycje radiowe,
 • promocja szkoÅ‚y na zewnÄ…trz

BAZA

 • budowa sali gimnastycznej z peÅ‚nym zapleczem,
 • budowa basenu,
 • dostosowanie klas do pobytu dzieci niepeÅ‚nosprawnych,
 • nowoczesne gabinety (w każdym komputer),
 • telewizja kablowa,
 • radiowÄ™zeÅ‚ wewnÄ™trzny i zewnÄ™trzny,
 • meble szkolne wg standardów europejskich (dla zdrowia ucznia),
 • nowoczesna sala komputerowa,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • komputeryzacja biblioteki,
 • nowoczesne zarzÄ…dzanie szkoÅ‚Ä…,
 • nowoczesne boisko szkolne,
 • Å›wietlica szkolna jako miejsce rozwoju twórczego dziecka,
 • nowoczesny gabinet do nauki j. obcych
Nasz patron
Kornel Makuszynski. Reprodukcja: FoKa/FORUM

Kornel Makuszynski

 

Kornel MakuszyÅ„ski urodziÅ‚ siÄ™ 8 stycznia 1884 w Stryju, a zmarÅ‚ 31 lipca 1953 roku w Zakopanem. UczÄ™szczaÅ‚ do gimnazjum we Lwowie. Już jako czternastolatek     zaczÄ…Å‚ pisać wiersze, które recenzowaÅ‚ Leopold Staff. Jako szesnastolatek opublikowaÅ‚ pierwsze wiersze w „SÅ‚owie Polskim”, a od roku 1904 byÅ‚ czÅ‚onkiem redakcji tego pisma i zajmowaÅ‚ siÄ™ recenzjami teatralnymi. DebiutowaÅ‚ tomikiem wierszy „Połów gwiazd” (1908)

Studiował filologię polska i romańską na Uniwersytecie Lwowskim i w Paryżu. W roku 1915 został przeniesiony wraz z innymi mieszkańcami w głąb Rosji. Zatrzymał się w Kijowie, gdzie objął funkcję prezesa Związku Literatów i Dziennikarzy Polskich oraz kierownikiem literackim kijowskiego Teatru Polskiego.

Po I wojnie Å›wiatowej w 1918 roku wróciÅ‚ do stolicy w kraju. Tu zostaÅ‚ czÅ‚onkiem Polskiej Akademii Literatury. Za swojÄ… twórczość zostaÅ‚ też uhonorowany PaÅ„stwowÄ… NagrodÄ… LiterackÄ… w 1926 roku za poemat Pieśń o Ojczyźnie (1924) i nagrodÄ… PAL „ZÅ‚oty Wawrzyn”.

Od 1945 roku życie pisarza związane było z Zakopanem. Zjednał sobie sympatię i miłość górali. Dowodem tego, jak bardzo go cenili, jest zarejestrowana przed laty rozmowa zakopiańskich dorożkarzy zapisana gwarą góralską:

„- Hej, bracie! Cy ty wies, wte to MakusyÅ„ski? – Może jaki minister z Warszawy? – Eh, co ta minister. MakusyÅ„ski wiencyj znacy jako syćka ministry.” Powodów do uznania i wdziÄ™cznoÅ›ci byÅ‚o dużo. Z inicjatywy Kornela MakuszyÅ„skiego powstaÅ‚o na stokach Gubałówki sanatorium dla mÅ‚odzieży. Pisarz inicjowaÅ‚ też zbiórki pieniężne na sprzÄ™t narciarski dla najbiedniejszych dzieci. ! 1930 roku odbyÅ‚y siÄ™ w Zakopanem pierwsze zawody „O Puchar Kornela MakuszyÅ„skiego”. Uczestniczyli w nich tacy późniejsi mistrzowie jak BronisÅ‚aw Czech i StanisÅ‚aw Marusarz.

W roku 1929 rada miejska przyznaÅ‚a autorowi „Szatana z siódmej klasy” tytuÅ‚ Honorowego Obywatela Zakopanego.

Na dowód niesÅ‚abnÄ…cej popularnoÅ›ci książek Kornela MakuszyÅ„skiego, mÅ‚odzież skÅ‚ada na jego grobie i obok popiersia pisarza w muzeum, tarcze szkolne. W Zakopanem znajduje siÄ™ też jego muzeum. Tam również odbywa siÄ™ turniej brydża jego imienia.  WyrabiaÅ‚ w swoich czytelnikach poczucie humoru i zachÄ™caÅ‚ do zastanowienia siÄ™ nad wartoÅ›ciÄ… etycznÄ… czynów ludzkich. ZaciekawiaÅ‚, bawiÅ‚, ale i uczyÅ‚ przemycajÄ…c w swych książkach problemy wychowawcze i wartoÅ›ci patriotyczne. Kornel MakuszyÅ„ski pozostawiÅ‚ po sobie licznÄ… spuÅ›ciznÄ™. ByÅ‚ autorem humoresek i felietonów, zebranych m.in. w książkach: Rzeczy wesoÅ‚e (1909), Kartki z kalendarza. Recenzje teatralne zawarÅ‚ w Duszach z papieru (tom 1-2, 1911).

Niezwykle popularne utwory dla dzieci i młodzieży:

Bardzo dziwne bajki (1916), powieści O dwóch takich, co ukradli księżyc (1928, ekranizacja 1962 w reżyserii Jana Batorego), Przyjaciel wesołego diabła (1930, ekranizacja w reżyserii Jerzego Łukaszewicza w 1986 roku) Panna z mokrą głową (1933, ekranizacja w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 1994 roku), Wyprawa pod psem (1936), Awantura o Basię (1937, ekranizacja w reżyserii Marii Kaniewskiej w 1959 roku), Szatan z siódmej klasy (1937, ekranizacja w reżyserii Marii Kaniewskiej w 1060 roku, w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 2006 roku), Szaleństwa panny Ewy (1957, ekranizacja w reżyserii Kazimierza Tarnasa w 1984 roku). Ilustrowane Przygody Koziołka Matołka (część 1-4, 1933-1934) i Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki (część 1-2, 1935-1936). Do tej pory liczne wznowienia.

Powieści o życiu cyganerii artystycznej: Perły i wieprze (1915) oraz Po mlecznej drodze (1917). Wspomnienia Bezgrzeszne lata (1925). Poezje wybrane (1988), Utwory wybrane (1980-1991). Powieści Kornela Makuszyńskiego cieszą się do dziś popularnością. Świadczą o tym liczne wznowienia i ekranizacje jego utworów.

Statut szkoły do pobrania w pdf -> Pobierz pdf

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

 

Podstawy prawne

 1. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., oraz statutu Szkoły Podstawowej nr 3.

 

Cele i zadania Rady Rodziców

 • Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoÅ‚y oraz podejmowanie dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do doskonalenia statutowej dziaÅ‚alnoÅ›ci szkoÅ‚y, a także wnioskowanie do innych organów szkoÅ‚y w tym zakresie spraw.
 • Szczególnym celem Rady Rodziców jest dziaÅ‚anie na rzecz opiekuÅ„czej funkcji szkoÅ‚y.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególnoÅ›ci: – gromadzenie funduszy niezbÄ™dnych dla wspierania dziaÅ‚alnoÅ›ci szkoÅ‚y, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy, – zapewnienie rodzicom, we współdziaÅ‚aniu z innymi organami szkoÅ‚y, rzeczywistego wpÅ‚ywu na dziaÅ‚alność szkoÅ‚y, wÅ›ród nich zaÅ›:

 • znajomoÅ›ci zadaÅ„ i zamierzeÅ„ dydaktyczno-wychowawczych szkoÅ‚y i klasy,
 • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postÄ™pów lub trudnoÅ›ci,
 • znajomoÅ›ci regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego ksztaÅ‚cenia swoich dzieci,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoÅ‚y,
 • okreÅ›lenie struktur dziaÅ‚ania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców

 

– przewodniczÄ…cy

z – ca przewodniczÄ…cego

– skarbnik


 

Szkolna Rada Rodziców

1a –

1b –

1c –

1d –

2 a

2 b –

2 c

2d –

2e –

3 a –

3 b

4 a –

4 b –

4 c –

5 a –

5 b

5 c –

6 a

6 b –

6 c –

Struktura organizacyjna

Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły – Romuald Bobrowicz

Z- ca dyrektora – Beata Margula, Arkadiusz Rozwód

 

Pedagog – Małgorzata Leszczyńska – Kulczycka, Dorota Paczkowska

 

Sekretariat szkoły

Kamila Pacelik

Elwira Buwelska

Przyjęcia interesantów: poniedziałki – czwartki – 8.00- 14.00 piątki – 8.00- 13.00

Grono pedagogiczne

Oddział przedszkolny

Joanna Czyż – Sobolewska

Agnieszka Zaręba

Ewa Konieczny

 

Edukacja wczesnoszkolna

Grażyna Chudzik

Regina Kaliszczyk

Lilianna Gruszewska

Bogumiła Woźniak

Renata Krychowska

Ewa Migus

Ewa Urbaniak

 

Irena Przybyłowska – Nowak

Barbara Samsonik

 

Język polski

Renata Hryniuk

Eliza Wolska

Agnieszka Kreft- Ignaś

Karolina Józefczyk -Kamrat

Maria Sieczkowska

Anna Lesner

Matematyka

Lucyna Czurak

Dominika Wilewska

Anna Ramotowska

Magdalena Janowicz

Język obcy

Urszula Jurkiewicz

Katarzyna Sowińska

Iwona Graczyk

Magda Biernacka

Magdalena Formella

Agata Jeske

Aneta Kilar

Przyroda, Biologia

Aleksandra Witkiewicz

Kamila Piechota

Historia

Ewelina Maligłówka

Damian Gralak

 

Chemia

Alicja Mila

 

 

Plastyka

Małgorzata Kuligowska-Lorek

 

Muzyka

Aładowicz Iwona

Religia

Katarzyna Urbańska

Żywiecka Maria – s.Letycja

Grzegorz Warszawski

Zajęcia techniczne

Małgorzata Kopczyńska

Małgorzata Kuligowska-Lorek

 

Wychowanie fizyczne

Jolanta Lada

Michał‚ Trypuć

Lucyna Mechowska

Armand Banaszek

Grzegorz Flas

Małgorzata Zubel

Krzysztof Nowak

Arkadiusz Rozwód

Krzysztof Jarzyna

Geografia

Ewa Szymczyk -Baran

Fizyka

Agnieszka Solak

 

Zajęcia komputerowe

Małgorzata Kopczyńska

Marek Iwaniuk

Beata Magrula

 

Pedagog

Małgorzata Leszczyńska – Kulczycka

Dorota Paczkowska

Terapeuta pedagogiczny

Izabela Nowak

Biblioteka

Grażyna Krakowiak

Magdalena Gotowicka

Świetlica

Iwona Hoc

Izabela Nowak

Kamila Zaguła

To Top