Rok szkolny 2017/2018

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anita Śledziona –  przewodnicząca

Katarzyna Kulazińska – z – ca przewodniczącej

Ewa Wojdak –  skarbnik

SZKOLNA RADA RODZICÓW

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie:

Podstawy prawne

 1. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., oraz statutu Szkoły Podstawowej nr 3.

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i klasy,
  • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
  • określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
To Top