Gwarancją sprawnego funkcjonowania systemu są ściśle określone akty prawne

Podstawy prawne

 1. art. 78 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Indywidualne samokształcenie

Obowiązek nieustannego podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli
powinien być wspierany przez osoby i instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie oświaty.

 1. Każdy nauczyciel musi zaplanować swój indywidualny system samokształcenia (wypełnienie ankiet i przekazanie dyrekcji).
 2. System samokształcenia winien obejmować okres co najmniej 5 lat.
 3. Nauczyciel ma obowiązek śledzenia nowości wydawniczych związanych z oświatą.
 4. Samokształcenie indywidualne winno być ukierunkowane i skorelowane z procesem dydtaktyczno-wychowawczym szkoły.


Wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli (WDN)

 1. Dyrektor szkoły powołuje lidera odpowiedzialnego za kierowanie WDN.
 2. W szkole mogą powstawać zespoły przedmiotowe.
 3. Na wniosek członków zespołów dyrektor szkoły powołuje przewodniczących zespołów.
 4. Zespoły przedmiotowe planują prace na okres od 1 roku do 3 lat na dany cykl kształcenia np. klasy I-III, klasy IV-VI.
 5. Przewodniczący zespołów mają prawo wnioskować do lidera WDN o dobór tematyki szkoleń.
 6. Lider po dokonaniu analizy zapotrzebowania na tematykę szkoleń (raz w roku – kwiecień – maj – ankieta) opracowuje plan szkoleń dla zespołów oraz rady pedagogicznej i przedstawia do zatwierdzenia na radzie pedagogicznej.
 7. Lider odpowiedzialny jest za stały kontakt z ośrodkami szkolenia nauczycieli.
 8. Lider ma prawo typować nauczycieli na poszczególne szkolenia zewnętrzne.
 9. Lider każdorazowo uzgadnia z dyrektorem szkoły koszta związane ze szkoleniem nauczycieli.
 10. Lider dba o zakup najnowszych wydawnictw do biblioteki szkolnej.
 11. Lider dokonuje raz w roku ewaluacji systemu doskonalenia i wnioski przedstawia radzie pedagogicznej.
To Top