Absolwent Szkoły Podstawowej  nr 3 w Stargardzie jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz:

 

 • posiada ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności kształcenia ustawicznego;
 • jest współodpowiedzialny za proces nauczania;
 • wie, gdzie jest jego  miejsce w relacji z przyrodą, rodziną, społecznością lokalną i ojczyzną;
 • potrafi dostrzegać postępy w nauce i ich przydatność w celu zdobywania nowych informacji;
 • posiada świadomość zagrożeń współczesnego życia;
 • jest kulturalny, obowiązkowy i wrażliwy;
 • ma poczucie tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej;
 • szanuje tradycje i kulturę własnego narodu;
 • ma szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 • szanuje odmienność osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw;
 • potrafi umiejętnie korzystać z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym, a nawet je tworzy;
 • dba o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia;
 • utrzymuje kontakty ze swoją szkołą po jej ukończeniu;
 • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji.
To Top